Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sikenica

Schválené: 14.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

VZN  č.: 1 /2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sikenica

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sikenica  vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení
1
Predmet úpravy


1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica  určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sikenica, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

 

§2
Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) základná umelecká škola,  materská škola, jazyková škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b) obec Sikenica za materské školy,  a školské zariadenia bez právnej subjektivity,
c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy,  materskej školy, jazykovej školy a školských zariadení, ktoré majú  sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada.3)

 

§3
Výška a účel dotácie


1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  Sikenica je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.  
     
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 30.dňa príslušného mesiaca.

 

 §5
Záverečné ustanovenia

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka    základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Sikenica, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 4).


1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Sikenici uznesením číslo: 6 / 2009 dňa: 14.12. 2009.


2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2010


V Sikenici  dňa: 14.12. 2009

 

                                                                            Július Maďar
                                                                             starosta obce

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka