Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o školských poplatkoch

Schválené: 28.8.2008

Vyhlásené: 13.8.2008

Účinnosť: 13.9.2008

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.1/2008
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti
Obce Sikenica

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie


§ 1
Predmet úpravy

 

       Obecné zastupiteľstvo v Sikenici v súlade s § 6 zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4,
§ 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods.5 zákona c. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5
a § 6 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sikenica.
 


Článok 2
Určenie výšky príspevkov


§ 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

1) Obec Sikenica ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne sumou 50,-Sk( 1,65€.)
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa zákona c. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení
neskorších predpisov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriadovatela sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriadovatelom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť príspevku určeného v ods. 1.

 

§ 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni


1) Obec Sikenica ako zriaďovateľ školskej jedálni určuje výšku finančného príspevku na
stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008 v zmysle
ustanovenia § 140 ods. 10 zákona c. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský
zákon).Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov
15-18/19 ročných.
2) Obec Sikenica ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za
stravovanie v školskej jedálni nasledovne:
a) MŠ denné desiata : 7,- Sk (0,23 €)
(stravníci od 2-6 rokov) obed : 17,- Sk (0,56 €)
olovrant : 6,- Sk (0,20 €)
Spolu : 30,- Sk (1,00 €)
b) Dospelí obed : 30,- Sk (1,00 €)
(stravníci od 15 -18/19 rokov)
c) Cudzí stravníci obed : 80,- Sk (2,65 €)
3) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za
stravné mesačné vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa
v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť
stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.

 

Článok 3
Spoločné ustanovenia

 

1) V období do 31.12. 2008 sa bude výška príspevku zaokrúhľovať na celé desiatky
Sk. V období od 1.1.2009 sa bude výška príspevku zaokrúhľovať na dve
desatinné miesta Eur.
2) Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach s právnou subjektivitou je
v kompetencii štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia.
3) Pri duálom zobrazení peňažných súm v tomto všeobecne záväznom nariadení
bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
4) Ceny uvedené v tomto VZN sa pri platbách občanov v eurách zaokrúhlia
v prospech občanov na najbližších desať eurocentov nadol.

 

Článok 4
Záverečné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Sikenici dňa 28. augusta 2008 a nadobúda účinnosť od 13. septembra 2008.

 


Július Maďar           
starosta obce           
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka