Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o prevádzke pohrebísk v obci Sikenica

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Všeobecné záväzné nariadenie č.8/2008
o prevádzke pohrebísk v obci Sikenica.

 

            Obecné zastupiteľstvo v Sikenici podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva VZN o prevádzke pohrebísk v obci Sikenica

 

§ 1

Úvodne ustanovenie

Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločné postavenie a poslanie pohrebísk , alebo verejných zdravotne technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých, alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave , ako to zodpovedá ušľachtilým stavom, ale aby sa zároveň dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy.
Povinnosťou občanov, právnických osôb a návštevníkov, je dbať na udržiavanie čistoty a poriadku na pohrebisku / ďalej len „cintorín „/ a dbať o vytváranie podmienok na zlepšenie tohto prostredia.

 

§ 2
Rozsah platnosti

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie / ďalej len „nariadenie“/ sa vzťahuje na miestne cintoríny .

§ 3
Správa cintorína

 

Cintoríny spravuje Obec Sikenica v zmysle §16 odst.2 zák. č. 470/2005, alebo obcou poverená právnická alebo fyzická osoba..

§ 4
Prevádzkovanie cintorína

Prevádzkovanie cintorína zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu cintorína,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na cintoríne,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína.

 

 


§ 5
Prevádzkový poriadok cintorína

Prevádzkovateľ cintorína je povinný:
a) starať sa o poriadok v cintoríne, o údržbu a kosenie zelene , vývoz odpadov
b) poskytovať pracovné náradie potrebné k výkopovým prácam k hrobu
c) vymeriavať miesta hrobov v súlade s týmto nariadením
d) na požiadanie pozostalých zabezpečiť ozvučenie pohrebného aktu pri hrobe za poplatok.
e) upozorňovať pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú
dôstojnosť cintorína a vyžadujú nutné odstránenie závad (poškodené náhrobníky, kosenie
buriny na hroboch a pod.).
f) starať sa o dôstojnosť tých hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých a ide o hroby širšieho
kultúrneho a spoločenského významu,
g) určiť miesto na uloženie odpadov z hrobov a zabezpečuje odvoz tohto odpadu na
likvidáciu
h) obmedzovať vstup motorových vozidiel k hrobovým miestam
i) určovať poplatky za cintorínske služby
k) viesť evidenciu hrobov
l) umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním
m) zdržať sa v styku s pozostalým necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť
účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

§ 6
Občianske pohreby

Občianske pohreby na základe požiadavky obstarávateľa pohrebu vykonáva Obec Sikenica .

§ 7
Evidencia cintorína

(1) Evidencia hrobových miest musí obsahovať
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy , ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
c) meno a priezvisko, adresa miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide
o fyzickú osobu; obchodné meno a adresa sídla ak ide o právnickú osobu,
f) dátum nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

(2) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o:
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) zrušenie pohrebiska
d) skutočnosť, že hrob je ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob.


§ 8
Ukladanie ľudských pozostatkov
a exhumácia ľudských pozostatkov

(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m ;
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti ,medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
(2) Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá
podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov .
(3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
(4) Do hrobu je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské pozostatky pred hlodavcami.
(5) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské pozostatky exhumovať na žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľ pohrebu bola
obec.
(6) Žiadosť podľa ods. 5 musí obsahovať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu prevádzkovateľom cintorína, kde budú ľudské pozostatky uložené.
(7) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

§ 9

(1) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovávanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť
mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území
došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej
katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej
totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
(2) Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení
musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, okrem prípadov v §8 odst.3 písm. h zák. č.
470/2005 Z. z.
(3) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca , obec je podľa ods. 1 povinná bezodkladne oznámiť
úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí SR, alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo
konzulárnemu úradu štátu , ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane
do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí SR, alebo príslušnej
diplomatickej misie, alebo konzulárneho úradu štátu , ktorého bol mŕtvy štátnym
príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov, alebo súhlas na
ich pochovávanie na území SR, musí obec ľudské pozostatky pochovať.

§ 10
Užívanie hrobového miesta

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až 684
občianskeho zákonníka.
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ cintorína prenecháva nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby
pohrebiska.
(3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

(4) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest.
(5) Nikto nemá nárok na nájom určitého miesta v cintoríne.

§ 11
Výpoveď nájomnej zmluvy

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažne okolnosti na cintoríne znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na dlhšiu
dobu
b) sa cintorín zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za užívanie hrobového miesta.§ 12
Nájomné

(l) Nájomné za užívanie 1 hrobového miesta je vo výške 5,00 € za dobu 10 rokov / jednorázové/
(2) Nájomné za užívanie chladiaceho zariadenia je vo výške 7,00 € za dobu 48 hodín a za každý ďalší začatý deň 3,00 €/za deň.§ 13
Zákaz pochovávania

(1) Ak by ďalším pochovávaním na cintoríne mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí, alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
(2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať
obec.


§ 14
Stavby na cintoríne

(1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby / hroby, náhrobky, rámy/ je potrebný súhlas od
správcu cintorína.
(2) Pri vyhotovení stavby sa musí stavebník riadiť úpravami správy cintorína, najmä pokiaľ
ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh požitého materiálu.
(3) Predné a zadné hrany rámov hrobov musia byť v jednej rovine z hranicami susedných
hrobov.
(4) Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie
hrobového miesta a odstrániť stavebný odpad.


§ 15
Stromy a kríky na cintoríne

Stromy a kríky je možné vysádzať len so súhlasom správcu cintorína.

 

§ 16
Správanie sa na cintoríne

(1) Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na
cintoríne fajčiť, spaľovať odpady, odhadzovať odpadky, vodiť psov a iné hospodárske
zvieratá, robiť hluk a pod.
 

§ 17
Kontrola nariadenia a priestupky

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce ( starosta , poslanci OZ,
hlavný kontrolór , komisie, poverení pracovníci obce) .
(2) Porušovanie nariadenia sa bude riešiť v priestupkovom konaní v zmysle platných
právnych predpisov.


§ 18
Prechodné ustanovenia

(1) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté z tohto právneho vzťahu sú známe
a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.
(2) Ak v tomto nariadení nie sú ustanovené podrobnejšie podmienky na prevádzkovanie
cintorína, postupuje sa v zmysle zák. č. 470/2005 .
(3) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici
dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1. januára 2009.

(4) Zároveň sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o prevádzke pohrebiska schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 16.3.2006

 

 

                                                                                                Július Maďar
                                                                                               starosta obce
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka