Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce a mimo nej.

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce SIKENICA č.7/2008
o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce a mimo nej.

 

                      Obecné zastupiteľstvo obce Sikenica podľa § 6 a § 11, ods. 3 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 22 ods. 2 zákona č. 567/ 1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov sa dňa 13.11.2008 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce :

 

 
Všeobecné ustanovenia

Obec Sikenica môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti na schválený rozpočet obce
na príslušný rok poskytnúť dotácie a návratné finančné výpomoci pre nasledovné účely:
na rozvoj a podporu miestnej kultúry , zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na podporu športu ,školstva zdravotníctva a humanitnej a charitatívnej činnosti
na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti v obci
- na výpomoc sociálne odkázaným občanom ,ktorý sa ocitli vo finančnej núdzi


Časť I.

Podmienky poskytovania dotácií na rozvoj miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok
a pamätihodností , na podporu športu ,školstva , zdravotníctva , humanitnej a charitatívnej činnosti v obci , alebo mimo nej.

§ 1

Podávanie žiadostí

Obec môže poskytnúť dotácie na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností , na podporu športu , školstva , zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti na základe žiadosti právnickej ,alebo fyzickej osoby pôsobiacej na území obce alebo mimo nej.
Žiadosť musí obsahovať :
názov a účel poskytnutia dotácie
termín a miesto konania podujatia
presnú adresu žiadateľa, prípadne ďalších spolu organizátorov
peňažný ústav a číslo účtu na ktorý možno v prípade priznania dotáciu poukázať
údaje o predpokladaných nákladoch na usporiadanie podujatia
podpis oprávnenej osoby
v prípade ,ak je žiadateľom nadácia ,doloží žiadateľ k žiadosti doklad o registrácii nadácie alebo záujmového združenia právnických osôb (registračný list )

§ 2

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti na poskytnutie dotácie na rozvoj miestnej kultúry ,zachovanie kultúrnych pamiatok , na podporu športu a školstva , zdravotníctva , humanitárnej a charitatívnej činnosti posudzuje OZ. Žiadosti na podporu celoročnej činnosti žiadateľa treba odovzdať do 31.1. príslušného roka , ktoré posúdi OZ do konca februára príslušného roka.
Žiadosti na podporu samostatných projektov a podujatí posudzuje OZ na najbližšom zasadnutí.

§ 3

Kritéria na poskytnutie dotácií

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce zohľadňuje OZ najmä tieto základné kritéria :

Oblasť miestnej kultúry :
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti - podpora činnosti ochotníckych súborov - uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícii - organizovanie festivalov mládežníckych podujatí - prezentácia obce formou literárnej a publikačnej , výtvarnej a výstavníckej činnosti
- na obnovu kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce

Oblasť športových aktivít :
na rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy
podpora výkonnostného športu
organizovanie športových súťaží
prevádzkové účely

Oblasť vzdelávania a školstva:
na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na úrovni materských , základných , stredných , učňovských a vysokých škôl pôsobiacich na území obce a mimo nej
na etickú a mravnú výchovu mladej generácie
prevádzkové účely

Oblasť zdravotníctva:
na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom
na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky
na obstaranie individuálnych zdravotníckych pomôcok pre zdravotne postihnutých občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných zdrojov (napr. fondu zdravotného poistenia , nemocenského poistenia , soc. zabezpečenia )

Oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti:
na činnosť organizácií , nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na prevádzkové účely

§ 4

Rozhodnutie o poskytovaní dotácieNa základe odporučenia OZ rozhodne o pridelení účelovej dotácie z rozpočtu obce :

a) starosta obce do výšky 350,00 €
b) obecné zastupiteľstvo nad 350,00 €

 

Časť II.

Podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti v obci.

 

§ 5

Podávanie žiadostíObec môže poskytnúť dotácie a návratné finančné výpomoci na rozvoj a podporu podnikateľskej činnosti na základe žiadosti právnickej resp. fyzickej osoby pôsobiacej na území obce . Žiadosť musí obsahovať presný názov právnickej resp. fyzickej osoby, spôsob jej vzniku ( živnosť , zápis v obchodnom registri ) podnikateľský zámer ,peňažný ústav a číslo účtu , na ktorý možno v prípade dotáciu poukázať. Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou ( § 20 obchodného ,resp. § 8 obč.zák. )

§ 6

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti na poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí posudzuje OZ na najbližšom zasadnutí.

 

 


§ 7

Kritériá na poskytnutie dotácií

Žiadosť o dotáciu musí byť po prvýkrát začínajúci podnikateľ. OZ pri posudzovaní žiadosti však zohľadňuje aj ďalšie kritériá , a to najmä :
celkový podnikateľský zámer
nedostatkové druhy služieb
počet vytvorených pracovných miest pre občanov obce
vplyv na životné prostredie
Na základe posúdenia splnenia týchto kritérií OZ odporučí, alebo neodporučí priznanie dotácií resp. návratných finančných výpomocí.

§ 8

Rozhodovanie o poskytnutí dotácií

Na základe odporučenia OZ rozhodne o pridelení dotácie, resp. návratnej finančnej výpomoci :

starosta obce do výšky 350,00 €
obecné zastupiteľstvo nad 350,00 €

 

Časť III.

Podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí na preklenutie nedostatku financií sociálnych prípadov.

§ 9

Podávanie žiadostí

Obec môže poskytnúť dotácie a návratné finančné výpomoci na preklenutie nedostatku financií sociálnych prípadov ,ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi , alebo pri nedostatku financií na dôstojnú rozlúčku so zosnulým.

§ 10

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti na poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí posudzuje
starosta obce.

 
§ 11

Kritériá na poskytnutie dotáciíŽiadateľ o poskytnutie dotácie , resp. návratnej finančnej výpomoci musí spĺňať nasledovné podmienky : musí preukázať , že jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je menší ako životné minimum.


§ 12

Rozhodovanie o poskytnutí dotácií

Na základe odporučenia finančnej komisie rozhodne o pridelení dotácie, resp. návratnej finančnej výpomoci starosta obce. Táto návratná finančná výpomoc sa
poskytuje v nepeňažnej forme a to nákupom potravín ,zaplatením stravného a
cestovného pre deti žiadateľa do výšky 100,00 €.
 

Časť IV.

Podmienky poskytovania ostatných bezúročných pôžičiek pracovníkom obecného úradu.


§ 13

Podávanie žiadostí

Obec môže poskytnúť bezúročnú pôžičku ako zamestnávateľ pracovníkom obecného úradu ako zamestnancom na základe žiadosti. Žiadosť musí obsahovať meno pracovníka , pracovné zaradenie , trvanie pracovného pomeru , adresu a zámer využitia pôžičky.

§ 14

Posudzovanie žiadostí

Žiadosti na poskytnutie pôžičky posudzuje starosta obce, alebo OZ.


§ 15

Podmienky poskytnutia pôžičky

Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere na dobu neurčitú príp. určitú do tej doby aby pôžičku mohol splatiť do skončenia pracovného pomeru. Kým sa nezaplatí jedna pôžička , ďalšia sa nemôže poskytnúť. Maximálna výška poskytnutej pôžičky môže byť 830,00 €.§ 16

Rozhodovanie o poskytnutí pôžičky

Na základe žiadosti rozhodne o pridelení pôžičky :
starosta obce do výšky 350,00 € vrátane
obecné zastupiteľstvo nad 350,00 €


§ 17

Záverečné ustanovenia

Po schválení dotácie , alebo pôžičky uzavrie obec so žiadateľom dohodou o účele a podmienkach použitia dotácie a v prípade návratnej finančnej výpomoci aj o termíne splatnosti .Poskytnuté dotácie a pôžičky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce . V prípade ,že právnická ,alebo fyzická osoba nedodrží účel a podmienky stanovené v dohode, je povinná dotáciu resp. návratnú finančnú výpomoc ,vrátane diskontnej úrokovej sadzby obci vrátiť.


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1.januára 2009.

2. Zároveň sa rušíVZN o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce a mimo nej zo dňa 27.3.2003.

 

 


                                                                                                    Július Maďar
                                                                                                   starosta obce
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka