Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica č. 6/2008 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Sikenici


       Obecné zastupiteľstvo v Sikenici podľa par. 6 ods. 1 a par. 11 ods. 4 zákona č. 369/92 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto nariadenie :


Č L Á N O K I.


1. Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom Sikenica.

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

3. Poplatky sa platia v eurách prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku.

Č L Á N O K II.

Sadzobník poplatkov


Prenájom kultúrneho domu 100,00 €  + elektrika a plyn podľa spotreby

Nájom vestibul KD, Klub mládeže
- na predaj 5,00 € /hod
- kultúrne podujatie 25,00 €
- kultúrne podujatie + kuchyňa 40,00 €

Vypožičanie kuchynského riadu 0,02 €/kus

Zvonenie 1,50 €

Užívanie predajného miesta 2,00 €

Vyhlásenie oznámenia v miestnom rozhlase 1,50 €

Prenájom ornej pôdy 55,00 €/ha

Prenájom nebytových priestorov
-prízemie administratívnej budovy súp. č. 184 50,00 €/mesačne
-poschodie administratívnej budovy súp. č. 184 50,00 €/mesačne


Vyhotovenie fotokópie formátu A4
-jednostranne 0,10 €
-obojstranne 0,20 €
Vydanie výpisu z uznesení OZ(kópia nariadenia obce) 1,50 €
Zisťovanie adresy prechodného a trvalého pobytu občana 1,50 €
Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľností 1,50 €
Potvrdenie o výmere poľnohospodárskej pôdy 0,50 €
Zisťovanie vlastníctva užívateľov parciel 1,50 €


Č L Á N O K III

1. Od poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský červený kríž, poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie. O ďaľších výnimkách rozhoduje obecný úrad.


2..Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia obce Sikenica zo dňa 14.11.1995.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13. 11. 2008 , platnosť nadobúda dňom 29.11. 2008 a účinnosť od 1. januára 2009.

 

 

 

                                                                                             Július Maďar
                                                                                            starosta obce 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka