Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o ovzduší

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie
č.10/2008
o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia


Obecné zastupiteľstvo v Sikenici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre nadobudnutie účinnosti zákona
č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva pre obec Sikenica toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Článok 1
Poplatková povinnosť

1. Poplatok podľa tohto nariadenia platia fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na
podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

2. Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na
podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Článok 2
Výška poplatku

1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok ročnou paušálnou sumou do výšky 663 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.

2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

3. Výška poplatku sa stanovuje vo výške:
- tuhé palivá ......................................... 5,00 €/t
- palivové oleje .................................... 2,00 €/t

4. Poplatok nebude vyrubený pri nasledovných zdrojoch:
- koks
- čisté zdroje energie

Článok 3
Oznamovanie údajov a spôsob platenia poplatku

1. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcej látky vypustenej do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a
kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

2. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za
znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a
ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

Článok 4
Sankcie

1. Za nesplnenie povinností v čl. 3 ods. 1 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa
ods. 2 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu vo výške od 3 € do 3319 €.

2. Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinností
dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Poplatky platené prevádzkovateľom malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce.

2. Použitie príjmov z poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia
obce a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou.

3. Na konanie začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa vzťahujú doterajšie predpisy.

Článok 6
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť dňom 1. januára 2009.

 

 

                                                                                               Július Maďar
                                                                                              starosta obce
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka