Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o opatrovateľskej službe

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2008
o úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sikenica

 

Obec Sikenica v zmysle ustanovenia § 4, ods. 3, písm. p a § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sikenica (ďalej len nariadenie)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

A. Príjem a povinnosť platiť úhradu (1)

1. Občan je povinný platiť úhradu za sociálne služby:
a) opatrovateľská služba
b) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb pre starých a zdravotne postihnutých
občanov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku.
3. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu má riešiť užívaním vlastného
majetku, správou majetku alebo prenájmom vlastného majetku.
4. Od občana nemožno požadovať predaj alebo prenájom
a) nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie
b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užíva pre svoju potrebu
c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti alebo na ktorú sa
poskytla dávka sociálnej pomoci alebo príspevok na kompenzáciu
d) hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorú potrebuje pre výkon svojej práce alebo na
profesijnú prípravu
e) osobného motorového vozidla, ktoré využíva na individuálnu prepravu z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia
f) hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s morálnymi zásadami
5. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v čl.1/A ods. 1 sa do príjmu občana započítava
aj zvýšenie dôchodku o bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje.
6. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v čl.1/A ods. 1 sa od príjmu občana
odpočítava úhrada za inú sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť
poskytovateľovi inej sociálnej služby.
7. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej služby
a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

 

 


(1) §9, § 40, § 41 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 

 

B. Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom (2)

1.Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v čl.1/A ods.1
písm. a) a b) ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší
ako 1,2-násobok sumy životného minima ustanovená Zákonom č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime v znení neskorších predpisov alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy.
2. Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je vyšší ako 1,2-
násobok životného minima, občan platí za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v čl.1/A
ods. 1 písm. a) a b) úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby občanovi a
osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku
sumy životného minima.

C. Účasť rodiny na úhradách (3)

1. Obec Sikenica alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré obec zriadila za účelom
poskytovania sociálnych služieb, požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí
alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa čl. 1/B nie je povinný
platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v čl.1/A ods. 1 alebo platí len časť tejto úhrady.
2. Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba vyživovaciu
povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku.
Ustanovenia čl.1/A a B platia rovnako.
3. Ak medzi obcou Sikenica alebo zariadením sociálnych služieb, ktoré obec zriadila za
účelom poskytovania sociálnych služieb a osobami uvedenými v čl. 1/C ods. 1 a 2 nedôjde
k dohode o úhrade, obec Sikenica rozhodne o povinnosti týchto osôb platiť úhradu a o
výške úhrady.

 

_________________________
(2) § 42, § 44 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
(3) § 45, § 46 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov


Článok 2
Opatrovateľská služba – okruh osôb, úhrada .

A. Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje na území obce Sikenica občanovi, ktorý má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt.
1.Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní
1. nevyhnutných životných úkonov
2. nevyhnutných prác v domácnosti
3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením
v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním
 


b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu
starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia
alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
2. Opatrovateľskú službu možno poskytovať aj vtedy, ak sa jednej matke
a) súčasne narodili tri a viac detí alebo
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
3. Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v odseku 2 možno poskytovať do dovŕšenia
troch rokov veku detí.
4. Rozsah opatrovateľskej služby podľa odseku 1 písm. a) určí obec na základe odporúčania
zdravotníckeho zariadenia.
5. Vážne dôvody, pre ktoré nemožno poskytovať alebo zabezpečiť osobnú, celodennú
a riadnu starostlivosť o dieťa sú:
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia
príslušného orgánu,
b) pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
c) nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide
osamelého rodiča alebo občana uvedeného v písmene a).
6. Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena,
slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných
vážnych dôvodov.
7. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods.
2, alebo
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou osobou a pri ochorení
touto nákazou.
8. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana v čase od 7,30 do 15,30.
9. Občanovi, ktorý poberá opatrovateľskú službu a z rôznych dôvodov nežiada poskytovanie
opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako tri týždne, sa vydá rozhodnutie o zastavení
poskytovania opatrovateľskej služby. O opätovné poskytovanie opatrovateľskej služby
musí občan písomne požiadať.
10. Pri hospitalizácii klienta alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu
kratšiu ako tri týždne sa rozhodnutie o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby
nevydáva.

B. Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu

1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem
zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzania na lekárske ošetrenie
a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti, za
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a sprevádzanie na lekárske ošetrenie
v prepočte na 22 kalendárnych dní.
Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
2. Rozpis jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby, ako aj výška úhrady za pomoc
poskytnutú pri:
a) nevyhnutných životných úkonoch
b) nevyhnutných prácach v domácnosti
c) zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím
d) sprevádzaní na lekárske vyšetrenie,
poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby je uvedený v prílohe č. 1.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa mu
opatrovateľská služba poskytuje.
4. Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, poskytovateľ vráti pomernú časť zo
zaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu podľa počtu dní skutočne poskytnutej
opatrovateľskej služby.
5. Občanovi po vyúčtovaní poskytovateľ vráti pomernú časť zo zaplatenej úhrady za
poskytovanie opatrovateľskej služby za dni neposkytnutia opatrovateľskej služby najneskôr
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Článok 3
Podrobnosti o stravovaní

Okruh občanov, ktorým sa poskytuje stravovanie
1.O stravovanie môže požiadať občan, ktorý má trvalý pobyt v obci Sikenica a:
- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na poskytovanie stravy zo zariadenia
spoločného stravovania
- je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku s príjmom do 7 500,- Sk
V tomto prípade obecný úrad prispieva dôchodcom na jeden obed sumou 10,- Sk.
2. O stravovanie môže požiadať aj občan, ktorý má trvalý pobyt v obci Sikenica a :
- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na poskytovanie stravy zo zariadenia
spoločného stravovania
- je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku
Tlačivo žiadosti o stravovanie ( príloha č. 2 ) sa nachádza na Obecnom úrade v Sikenici.

Zariadenia spoločného stravovania
1. V Sikenici sa stravovanie poskytuje:
a) v Materskej škole


Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby neohlási výšku
svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch,
ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby, obec rozhodne o
povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnuté služby v celom rozsahu.
2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované služby sa primerane
použije zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o
rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, občiansky zákonník.
4. Rozhodnutia vydané v zmysle VZN č. 10/2008 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia budú posudzovať v zmysle tohto nariadenia.

Článok 5
Účinnosť

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1.januára 2009.
2. Zároveň sa ruší VZN o úhradách za sociálne služby schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2002.

 


                                                                                                       Július Maďar
                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

Príloha č.1


Výška úhrady za opatrovateľskú službu

bod 1) Nevyhnutné životné úkony

a) bežné úkony osobnej hygieny napr.                                                     0,17€/úkon
umývanie, česanie, pomoc pri obliekaní, pomoc
pri presúvaní na vozík a z vozíka na lôžko
a z lôžka, pomoc pri použití WC, prebaľovanie
b) holenie                                                                                               0,1 €/úkon
c) kúpanie vrátane umytia vlasov, strihania                                               0,23€/úkon
nechtov
d) kúpanie na lôžku vrátane umytia vlasov,                                               0,33 €/úkon
strihania nechtov
e) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného                                              0,30 €/deň
teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla
a pri pití
f ) dohľad                                                                                               0,43 €/hodina
g) predpis liekov                                                                                     0,66 €/úkon
h) meranie TK                                                                                         0,33 €/úkon

bod 2) Nevyhnutné práce v domácnosti

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie                                              0,33 €/deň
popola, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie
b) donáška vody zo studne                                                                      0,17 €/deň
c) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti                                                       0,50 €/deň
súvisiace s prevádzkou domácnosti
d) upratovanie domácnosti                                                                       1,66 €/deň
e) príprava a varenie raňajok, obeda, príp.                                                0,63 €/deň
olovrantu alebo večere
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej                                                0,23 €/kg
bielizne a ostatnej bielizne.

bod 3) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím

a) sprievod na kultúrne podujatia, na                                                         0,33 €/úkon
telovýchovné podujatia a na iné verejné
podujatia.
b/ vybavovanie úradných záležitostí                                                          0,33 €/úkon

bod 4) Sprevádzanie na lekárske ošetrenie                                                0,66 €/deň
 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

Žiadosť o stravovanie dôchodcov

Žiadam o stravovanie dôchodcov v ...........................................................................................
Žiadateľ: ....................................................................................................................................
meno priezvisko narodený
Trvalý pobyt: ...............................................................................................................................
Druh dôchodku : ................................................


Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

 

 

V Sikenici........................ podpis žiadateľa.......................................................................

 

K žiadosti je potrebné doložiť:
- rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku

Údaje overila na základe OP č.: ......................... dňa ........................

Meno a priezvisko zamestnanca Obce Sikenica ..........................................................................
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka