Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce SIKENICA

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Obecné zastupiteľstvo v Sikenici podľa par. 4 ods. 3 písm. g, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím par. 11 ods. 3 písm. g, zákona
v y d á v a pre územie obce Sikenica toto

 


všeobecne záväzné nariadenie
č.9/2008

 

o vytváraní zdravého životného prostredia,

o ochrane verejného poriadku a zelene

na území obce SIKENICA


§ 1

Úvodné ustanovenia


(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia v katastrálnom území obce SIKENICA.

(2) Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti o neho, byť informovaný o stave životného prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.

(3) Každý je povinný sa zdržať všetkého, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania životného prostredia.

(4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovanie zelene.
Preto zeleň v katastrálnych územiach obce Sikenica je chránená.

 

 

 

Č A S Ť I.

Prvá hlava

ČISTOTA OBCE

§ 2

Čistota verejných priestranstiev

(1) Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu.
Sú to najmä obecné komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty, priechody a pod.

Bližšie vymedzenie verejného priestranstva obsahuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica o miestnych poplatkoch, vydané na základe zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia, najmä:
- odhadzovať odpadky (smeti, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny iné nepotrebné veci a pod.),
- znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami alebo inými tekutinami, vrátane tekutých fekálií, maštaľného hnoja a humusu,
- vylievať znečistené úžitkové vody do odtokových jarkov,
- znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu,
- znečisťovať chodníky, cesty a vozovky ohorkami cigariet,
- znečisťovať chodníky a verejné priestranstvá vodou, ktorou sa umývali podlahy v obchodoch,
- vyberať z odpadkových košov akýkoľvek odpad,
- akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť obecnú zeleň, verejné objektu a zariadenia,
- zakazuje sa vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín,
- nechávať psov alebo iné hospodárske zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať komunikácie a chodníky, verejné priestranstvá.

(3) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá.

(4) Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upratovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku.

(5) Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných kresieb.

Za to zodpovedá vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti.

Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby nevyčnievali na chodníky, aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke.

(6) Za čistotou a čistenie chodníkov počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

(7) Za poriadok a čistotu obecného cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá každý obyvateľ obce.


§ 3

Čistota miestnych komunikácií

Na území obce SIKENICA sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.


§ 4

Čistota vodných tokov

(1) Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. nádrží vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené a ohroziť tak akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.

(2) Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich, alebo hrubo narušovať vodný tok.

(3) Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať a na ich brehoch robiť údržbu a opravy všetkých druhov motorových vozidiel.


§ 5

(1) Vývoz hliny a starého stavebného materiálu možno prevádzať len po ohlásení u starostu obce, ktorý určí miesto vývozu.

(2) Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste.

Po ukončení práce je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

Takéto užívanie verejného priestranstva podlieha oznamovacej a poplatkovej povinnosti v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce SIKENICA o miestnych poplatkoch.

(3) Skladanie tovarov, obalov, alebo akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníky sa zakazuje.

Taktiež sa zakazuje vchádzať na chodníky akýmkoľvek dopravným prostriedkom za účelom odvodu alebo dovozu materiálu.

(4) Odpadové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním.

Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.

(5) Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.

(6) Skladovanie materiálov nie je dovolené na prístupových komunikáciách k objektom a na obecnej zeleni.


§ 6

Osobitné užívanie verejného priestranstva

(1) Každý kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom (bližšie pozri VZN obce č. 5/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva) je povinný:

- používať verejné priestranstvo tak, aby sa čo najmenej obmedzovalo jeho užívanie obyvateľmi obce,
- zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách,
- zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení,
- po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu.

(2) Umiestňovať reklamné zariadenia (plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenie) mimo k tomu určených miest sa zakazuje.

(3) Vlastníci, resp. užívatelia pohostinstiev a predajní a pod. zariadení sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia.

Sú tiež povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov, starať sa o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie.


§ 7

Zodpovednosť za čistotu verejného priestranstva

(1) Za čistotu a verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné priestranstvo do užívania, a ktorý toto priestranstvo spravuje.

Za čistenie chodníkov zodpovedá vlastník resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

(2) Subjekt zodpovedajúci za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä:

a) zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve,
b) zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva,
c) zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciest, v zimnom období tiež odstraňovanie snehu,
d) zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu,
e) zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a ranných hodinách
f) oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a to bezodkladne Obecnému úradu v SIKENICI.

(3) Subjekty, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností, sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou (tiež schody) boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zimnom období z nich odstránený sneh.

Čistením sa rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.

Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.

(4) Smeti z chodníkov ukladať do smetných nádob.

Zakazuje sa smeti ponechávať na chodníkoch, alebo ho zhŕňať na okraji vozovky.

 

 

 


Druhá hlava

TUHÉ DOMOVÉ ODPADKY

§ 8

Úvodné ustanovenia

Za domové odpadky sa považujú, smeti a ďalšie materiály tak, ako to vyplýva a je vymedzené v platnej právnej úprave .


§ 9

Povinnosti majiteľov objektov

(1) Všetky právnické a fyzické osoby sú povinné zabezpečovať vývoz smetia, prostredníctvo Obecného úradu, ktorý zabezpečuje odvoz tohto odpadu.

(2) Majiteľ objektu je povinný nahlásiť na Obecný úrad, ktorý zabezpečuje odvoz odpadkov, vždy s uvedením počtu odpadkových nádob.

Majiteľ objektu je povinný zabezpečiť riadne uskladnenie odpadkov a dbať, aby tieto boli na odvoz riadne pripravené.

(3) Za udržiavanie čistoty okolo nádob na odpadky zodpovedá vlastník, resp. užívateľ objektu, pričom je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich preplňovaniu.

(4) Vlastník, resp. užívateľ objektu je povinný vybrať miesto pre odpadkové nádoby tak, aby boli prístupné, odkiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí nádoby vynášať.

Pri určení miesta je potrebné dodržiavať hygienické a estetické zásady (aby boli uložené na pevnom podklade a pod.)


§ 10

Odvoz tuhých domových odpadkov

(1) Domové odpadky v obci Sikenica pravidelne odváža subjekt zabezpečujúci odvoz odpadkov z odpadkových nádob na základe zmluvy s obcou.

(2) Domové odpadky sa odvážajú pravidelne raz do týždňa.

(3) Odvoz domových odpadkov a ostatných prác s tým spojených, účtuje organizácia podľa platných predpisov, a podľa podmienok dohodnutých v obchodnej zmluve.


(4) Odvážať a odkladať, ukladať domové odpadky a iné odpadové hmoty na iné miesta než na vyhradenú skládku v obci Sikenica sa zakazuje.

Takáto činnosť je priestupkom podľa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

Č A S Ť II.

OBECNÁ ZELEŇ

§ 11

Úvodné ustanovenia

(1) Zeleňou sa rozumie prírodná časť obecného priestoru, predovšetkým stromy a jednotlivo
stojace stromy, kríky, kvety, zelené plochy i nádoby so zeleňou.

Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako cesty,
chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod.

(2) Zeleň tvoria tiež dreviny a byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným
prírodným spôsobom alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom.

(3) Zeleň na území obce tvorí jednotný a nedeliteľný systém.

(4) Organizácie, vlastníci budov, obchodných jednotiek, domov atď. sú povinní zeleň udržiavať,
zveľaďovať a rozširovať.

(5) Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene.

Výrub stromov na území obce Sikenica je upravený osobitnou právnou normou.


§ 12

Údržba obecnej zelene

Vlastník, resp. správca zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený účel, ktorému má zeleň, resp. zelené plochy slúžiť.


§ 13

Ochrana obecnej zelene

(1) Udržiavanie čistoty obecnej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v obci
žijú, alebo sa tu prechodne zdržiavajú.

(2) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov,
trávnikov a iných porastov.

Zakazuje sa na týchto plochách umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia, stánky, kiosky a
pod. bez súhlasu Obce Sikenica .

(3) Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju
spôsobila (prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia ak ide o maloletých).

 

 

 


Č A S Ť III.

NAKLADANIE S VODOU


§ 14


(1) Každý je povinný dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä vôd určených pre
zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovaniu a znehodnocovaniu závadnými
látkami a materiálmi.

(2) Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne.

V prípade porúch a závad vodovodných zariadení a obecných studní ja každý povinný ihneď to oznámiť Obecnému úradu v Sikenici.

 

Č A S Ť IV.

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTRANOVENIA

§ 15


(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány samosprávy obce (starosta, poslanci, komisie, pracovníci obce) a ďalej polícia, prípadne iné zmocnené orgány.

(2) Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sú zodpovedné osoby a porušovatelia postihnú podľa príslušných právnych predpisov (zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. SNR č. 524/1990 Zb. a pod.)

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1.januára 2009.

(4) Zároveň sa ruší VZN o vytváraní zdravého ŽP,o ochrane verejného poriadku a zelene schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 9.9.1996.
 

 

 


                                                                                              Július Maďar 
                                                                                             starosta obce
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka