Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Sikenica
č. 3/2009
zo dňa14.12.2009
MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


Obecné zastupiteľstvo obce Sikenica sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

 

§ 1
Predmet úpravy

 

(1) Týmto nariadením sa zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ustanovuje sa sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku, ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku, určujú sa prípady zníženia alebo odpustenia poplatku, spôsob a lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

(2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

§ 2
Poplatník a platiteľ poplatku

 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt2 alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu3 alebo jej časť, alebo objekt ktorý nie je stavbou, alebo záhradu4, vinicu5, ovocný sad6, trvalý trávny porast7 na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku8 a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha9 (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(2) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní  povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

 

(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,10 poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca,11 ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

 

§ 3
Vznik poplatkovej povinnosti

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 odsek 1 tohto nariadenia.

§ 4
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku  za osobu na jeden kalendárny rok.
-fyzická osoba      -   3,00 €
-právnická osoba -   6,00 €                                     

  § 5
Určenie poplatku

(1) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“).

(2) Poplatok na určené obdobie sa určuje ako
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).

§ 6
Ohlasovacia povinnosť

(1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) tohto nariadenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 5 tohto nariadenia, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 8 tohto nariadenia aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

(2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§ 7
Vyrubenie a platenie poplatku

(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

(2) Poplatník alebo osoba podľa § 2 odsek 2a3 tohto nariadenia je povinná uhradiť            poplatok vyrubený  podľa odseku 1 do 31.05.2010

§ 8
Zníženie a odpustenie poplatku

(1) Poplatok sa zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za určené obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe nasledovných podkladov:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
(potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu, potvrdenie o štúdiu v zahraničí a pod.).
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo
c)  že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní

§ 9
Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonáva obec Sikenica .

(2) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku.

(3) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov.13


§ 10
Záverečné ustanovenia

(1) V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia zákona14.

(2) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica
č. 2/ 2008 zo dňa 13.11.2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


§ 11
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 14.12.2009,platnosť nadobúda dňom 29.12.2009 a účinnosť od  1.januára 2010.

 


Július Maďar
starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka