Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.9.2008

Účinnosť: 1.1.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Sikenica
č.5/2008
zo dňa 13.11.2008
O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA


         Obecné zastupiteľstvo obce Sikenica sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

§ 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza miestna daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň“), vymedzujú sa priestory, ktoré sú verejným priestranstvom, vymedzuje sa osobitné užívanie verejného priestranstva, určujú sa priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla, vymedzujú sa daňovníci a základ dane, určuje sa sadzba dane, stanovujú sa podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti, oslobodenie od dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od dane, správa dane, jej vyrubovanie a platenie.

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva..

(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb;
b) umiestnenie stavebného zariadenia;
c) umiestnenie predajného zariadenia;
d) umiestnenie zariadenia cirkusu;
e) umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií;
f) umiestnenie skládky;
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska;

§ 3
Daňovník

Daňovníkom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 


§ 4
Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je:
a) výmera užívaného verejného priestranstva v m2,


§ 5
Sadzba dane

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je:
a) 0,40 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb;

 

§ 6
Oslobodenie od dane

(1) Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené nasledovné osobitné užívanie verejného priestranstva, ak budú dodržané podmienky uvedené v tomto paragrafe nariadenia:
a) kultúrna alebo športová akcia usporiadaná na verejnom priestranstve bez vstupného; alebo;
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi povolená akcia, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely;

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má v záujme užívať verejné priestranstvo spôsobom uvedeným v odseku 1, je oprávnená uplatniť si nárok na oslobodenie od tejto dane písomným oznámením adresovaným správcovi dane, v ktorom musí uviesť minimálne meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby; dobu, miesto a účel osobitného užívania verejného priestranstva niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 1. V prípade, ak na osobitné užívanie verejného priestranstva niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 1 bolo vydané povolenie alebo rozhodnutie, fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnému oznámeniu fotokópiu predmetného povolenia alebo rozhodnutie.

(3) Písomné oznámenie podľa odseku 2 predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má v záujme užívať verejné priestranstvo spôsobom uvedeným v odseku 1, najneskôr 5 pracovných dní pred dňom začatia užívania verejného priestranstva niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 1, inak jej oslobodenie od tejto dane nepatrí.

(4) O oslobodení fyzickej osoby alebo právnickej osoby od dane za užívanie verejného priestranstva podľa tohto ustanovenia nariadenia rozhodne po preskúmaní splnenia podmienok na oslobodenie od dane správca dane do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia podľa odseku 2.


§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva.

(2) Daňová povinnosť zaniká skončením užívania verejného priestranstva.

§ 8
Oznamovacia povinnosť

(1) Daňovník je povinný oznámiť najneskôr deň vzniku daňovej povinnosti správcovi dane
(2) V prípade, ak daňovník bude užívať verejné priestranstvo na dobu neurčitú, je povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti v deň zániku daňovej povinnosti. Pokiaľ deň zániku daňovej povinnosti pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo na deň pracovného pokoja, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni zániku daňovej povinnosti. Oznámenie podľa tohto odseku urobí daňovník na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§ 9
Správa dane a platenie dane

(1) Správu dane vykonáva obec Siknica

(2) Daň možno zaplatiť do pokladne obce.

§ 10
Zrušovacie ustanovenia

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica č.4/2005 zo dňa 24.11.2005 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva.

§ 11
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1.januára 2009 .

 

 

 

                                                                                                      Július Maďar                   
                                                                                                    starosta obce                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sikenica č. 5/2008 zo dňa 13.11. 2008 o dani za užívanie verejného priestranstva

 

OZNÁMIENIE VZNIKU / ZÁNIKU* DAŇOVEJ POVINNOSTI
K DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

podľa ust. § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ust. § 8 Všeobecne záväzného nariadenia obce Sikenica č.5/2008 zo dňa 13.11.2008 o dani za užívanie verejného priestranstva


Daňovník:

Meno a priezvisko fyzickej osoby:
.....................................................................................................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby:
.....................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:
.....................................................................................................................................................
Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):
.....................................................................................................................................................

alebo

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby:
.....................................................................................................................................................
Miesto podnikania alebo sídlo právnickej osoby:
.....................................................................................................................................................
IČO právnickej osoby:
.....................................................................................................................................................
Kontaktné údaje (telefón / fax / mail):
.....................................................................................................................................................

týmto oznamuje správcovi dane vznik / zánik* daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva nasledovne:

Spôsob užívania verejného priestranstva:
.....................................................................................................................................................
Účel a miesto užívania verejného priestranstva:
.....................................................................................................................................................
Výmera užívaného verejného priestranstva v m2:
.....................................................................................................................................................
Deň vzniku / zániku* daňovej povinnosti:
.....................................................................................................................................................
Predpokladaná doba užívania verejného priestranstva:
.....................................................................................................................................................
Pri dočasnom parkovaní:
počet hodín ................................................., počet parkovacích miest ......................................

Daňovník týmto prehlasuje a svojím podpisom na tomto oznámení potvrdzuje, že:
- všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé, úplné a správne, a že si je vedomý právnych následkov nepravdivého, neúplného a nesprávneho oznámenie;
- ak je fyzickou osobou – daňovníkom, súhlasí s evidenciu a spracovaním svojich osobných údajov uvedených v tomto oznámení správcom dane za účelom výkonu správy dane za užívanie verejného priestranstva správcom dane v rozsahu stanovenom zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením obce Sikenica č.5./2008 zo dňa 13.11. 2008 o dani za užívanie verejného priestranstva.


V ................................, dňa ..........................


________________________________
podpis príp. pečiatka daňovníka


_________________________
* Nehodiace sa škrtnite.

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka