Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o dani za psa

Schválené: 14.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Sikenica
č. 4/2009
zo dňa 14.12.2009
O DANI ZA PSA


Obecné zastupiteľstvo obce Sikenica sa v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

§ 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádza miestna daň za psa (ďalej len „daň“), určuje sa sadzba dane, stanovuje sa spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti k tejto dani, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenie od dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od dane, určuje sa spôsob vyberania, platenia tejto dane a správa dane.

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


§ 3
Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 4
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 eura.

.


§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa.

(2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(3) Za účelom preukázania vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 1 alebo zániku daňovej povinnosti podľa odseku 2 tohto paragrafu predloží daňovník správcovi dane   písomné oznámenie podľa § 7 tohto nariadenia  .

 

§ 7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(4) Písomné oznámenie daňovníka podľa odseku 1 a odseku 3 tohto paragrafu musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) daňovník – fyzická osoba: ............................................................................................;
b) daňovník – právnická osoba: ....................................................................................... .

(5) Daňovník je povinný zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce obdobie v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu, alebo daň za zdaňovacie obdobie v lehote podľa odseku 2 tohto paragrafu:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v DEXIA banke Slovensko a.s., číslo účtu 7112428003/5600, alebo
b) v hotovosti do pokladne správcu dane.

 

§ 8
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.


§ 9
Správa dane

(1) Správu dane vykonáva obec Sikenica .

(2) V konaní vo veciach dane za psa sa postupuje podľa osobitných zákonov.2

 

§ 10
Zrušovacie ustanovenia

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sikenica č.4 /2008 zo dňa 15.11.2007 o dani za psa.


§ 11
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 14.12.2009, platnosť nadobúda dňom 29.12.2009 a  účinnosť od  1.januára 2010 .

 

Július Maďar
                                starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka