Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN o dani z nehnuteľností 1/2006

Schválené: 30.11.2006

Vyhlásené: 15.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007


 


  


VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE SIKENICA


č.1 z 2006


 


O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ


na kalendárny rok 2007


 


Obec .Sikenica....v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami§7 ods.4,§8 ods.2,§12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods.2,3,4a6, §20 ods.3, §20 ods. 3, §21 ods.2, §103 zákona č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  


 


 §1


 


Úvodné ustanovenie  


 


(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Sikenica v zdaňovacom období roku 2007.


 


Čl. I


Daň z pozemkov


§ 2


Základ dane


 


(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 


(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.


 


(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 


§ 3


Sadzba dane


 


(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane,


okrem pozemkov tohto všeobecne záväzného nariadenia par. 3 ods. 2 a 3.


 


(2) Ročná sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice,vinice, ovocné sady je 0,35% zo základu dane.


 


(3) Ročná sadzba dane za trvalé trávne porasty je 0,35% zo základu dane.


 


 


Čl. II


Daň zo stavieb


§4


Sadzba dane


 


(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je 1Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.


 


(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v §4 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje (§12 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):


a)....3.Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,


b)...4 Sk  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.                                      


c)...5 Sk  priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.       


d)..10 Sk  za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou.                                                                                                               


e)...3Sk   ostatné stavby


 


(3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1,2 tohto  všeobecne záväzného nariadenia určuje príplatok za každé podlažie 0,75Sk  okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).


 


ČI. III


Daň z bytov


§ 5


Sadzba dane


 


(1)Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.


 


Čl. IV


§ 6


Oslobodenie od dane a zníženie dane


 


(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane z pozemkov ( §17 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a


drobné stavebné odpady): na


-pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov.


 


(2) Správca dane ustanovuje,že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( §17 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):


-pozemky na ktorých sú cintóríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.


 


(3)Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov(§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):


100% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


 


(4) Správca dane ustanovuje, že jednotlivou časťou obce.Sikenica je časť územia :


 


a)...Katastrálne územie Trhyňa               b)...Katastrálne územie Veľký Pesek.


 


 


Čl. V


§ 7


Platenie dane


 


 (1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.mája 2007, ak nepresahuje :


  a) fyzickým osobám 500,-Sk


  b) právnickým osobám 5.000,-Sk


 


(2) V ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.mája, 31.júla, 30.septembra30.novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje. 


 


(3) Správca dane nevyrubuje daň do výšky 50,-Sk.


 


(4)  Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy ak je vyššia , ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.


 


 


ČI. VI


§ 8


Záverečné ustanovenia


 


(1)Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností z 2005  č. 1 zo dňa 24.11.2005


 


(2)Obecné zastupiteľstvo obce..Sikenica sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2007 uznieslo dňa..30.11.2006


 


(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.


 


 


 


 


                                                                                                      


     


                                                                                                                            


                                                                                                                   Július Maďar


                                                                                                                   starosta obce


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka