Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ROZPOČET

Rozpočet na roky 2019 až 2021

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 v.pdf(762.7 kB)rozpočet 2018-2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020 skrátený

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020.pdf(216.3 kB)Rozpočet 2018 - 2020

PRÍJMY

    
 Návrh rozpočtu na roky201120122013
    
    
Bežné príjmy  201120122013
  v €v €v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku   
111 003Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve115 000130 000135 000
121 001Daň z pozemkov47 00050 00052 000
121 001DzN FO pozemky  
121 002DzN FO stavby  
121001 10DzN PO pozemky  
121002 10DzN PO stavby  
121002Daň zo stavieb330035003650
Daňové príjmy - dane za špecifické služby   
133 001Za psa500500520
133 003Za nevýherné hracie prístroje  
133 006Za ubytovanie  
133 012Za úžívanie verejného priestranstva230250260
133 013Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady45 00050 00052 000
    
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku   
211 003Dividendy  
212 002Z prenajatých pozemkov282029003000
213 002z prenájmu bytov  
212 003Z prenajatých budov, priestorov, objektov1 5001 5001 550
    
212 004 - príjem z prenájmu bytu - príjem ponížený na základe odpredaja bytu do OV.   
    
    
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby   
221004Administratívne poplatky500500520
223 001Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb600600620
229 001Bašty000
223 002Za MŠ školné505050
    
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov    
243000Úroky z term.vkladov354040
244000Úroky z term.vkladov100010001050
Iné nedaňové príjmy   
291 003Od ost.nez.práv.osôb.  
292 019Z refundácie  
292 012Z dobropisov500600620
Tuzemské bežné granty a transfery   
311Granty  
312001 10Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX9 0009 0009 350
312001 20Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX1 2001 2001 250
312001 30Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
312001 40Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
312001 50Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
312001 60Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
312001 70Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
312001 80Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu XXXXXXXXX  
Bežné príjmy spolu: 228 235251 640261 480
    
Kapitálové príjmy  201120122013
Kapitálové príjmy   
231Príjem z predaja kapitálových aktív  
233 001Z predaja pozemkov  
Tuzemské kapitálové granty a transfery   
321 10Granty XXXXX  
321 20Granty XXXXX  
321 30Granty XXXXX  
321 40Granty XXXXX  
322 001Zo štátneho rozpočtu XXXXXX  
Kapitálové príjmy spolu:   
    
Príjmové finančné operácie 201120122013
Príjmy z ostatných finančných operácií   
453Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  
453Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  
454 002   
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci   
513 002Bankové úvery dlhodobé  
514 002Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé  
Príjmové finančné operácie   
    
Bežné príjmy  228 235251 640261 480
Kapitálové príjmy    
Príjmové finančné operácie   
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou   
Rozpočtové príjmy spolu 228 235251 640261 480
     

VÝDAVKY

     
  Návrh rozpočtu na roky201120122013
     
     
     
     
     
Bežné výdavky  201120122013
   
01.1.1 Výdavky verejnej správy  91 98298 070102 795
 610Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania  
 611000Tarifný plat, osob. plat, základný plat35 60038 00039 300
 612001Príplatky3 2003 4003 530
 61 400Odmeny1 7801 8701 970
 620Poistné a príspevok do poisťovní  
 621000Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne4 0604 3304 480
 623Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  
 625 001Na nemocenské poistenie570600630
 625 002Na starobné poistenie5 6806 0606 280
 625 003Na úrazové poistenie285300315
 625 004Na invalidné poistenie1 2201 3001 350
 625 005Na poistenie v nezamestnanosti405430450
 625 007Na poistenie do rezervného fondu solidarity1 9302 0552 130
 627000Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní480480480
     
     
     
     
 632Energie, voda a komunikácie  
 632 001Energie5 5605 9506 250
 632 003Poštovné služby a telekomunikačné služby3 2103 4353 600
     
     
 633Materiál   
 633 001Interiérové vzbavenie  
 633 013Softvér a licencie9109701 020
 633 002Výpočtová technika  
 633003Telekomunikačná technika  
 633 004Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia,náradie642690730
 633 005Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia  385
 633 006Všeobecný materiál 3 6303 8204 000
 633 007Špeciálny materiál  
 633 009Knihy,noviny,publik.Z.z.360385400
 633 010Pracovné odevy,obuv  
 633 011Potraviny  
 633015Palivá ako zdroj energie 330350370
 633016Reprezentačné535570600
 634Dopravné  
 634 001Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny177619001995
 634 002Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené535570600
 634 003Poistenie zmluvné ,havarijné780835880
 634 004Prepravné a nájom dopravných prostriedkov500550600
 634 005Karty,známky,poplatky100100100
 635Rutinná a štandardná údržba   
 635002Výpočtovej techniky107011501210
 635004Prevádz.strojov,prístroj.a zariadení107011501210
 635 005Špeciálnych strojov,prístr.a zariadení214230240
 635 006Budov, objektov alebo ich častí1 0001 1501 210
     
 637Služby  
 637 001Školenia ,kurzy,semináre180190200
 637002Konkurzy a súťažeL100100105
 637003Propagácia, reklama a inzercia140150160
 637 004Všeobecné služby2 2802 4402 565
 637 005Špeciálne služby1 0701 1501 210
 637 011Štúdie,expertízy,posudky100010701150
 637 012Poplatky a odvody1 0051 0751 130
 637 014Stravovanie213022802395
 637 015Poistné800850910
 637 016Prídel so sociálneho fondu 1 2001 2851 350
 637 023Kolkové známky110120125
 637 026Odmeny a príspevky3 3803 3503 730
     
 637027Odmeny mimo pracov.pomeru110120125
 640Transfery  
 642001Občianskemu združeniu,nadácii110120125
 642006Na členské príspevky535570600
 642011Odborovej organizácii400570600
 642012Odstupné  
   145150158
  Civilná ochrana   
 633 006Všeobecný materiál353840
 637 027Odmeny mimoprac.pomeru110112118
     
3.2.2000 Ochrana pred požiarmi755810850
 634 002Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny215230240
 634 004Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené270290305
 634004Poistenie270290305
     
     
     
     
     
     
06.2.0.Rozvoj obcí  13 64114 58616 610
 610Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania  
 611Tarifný plat, osob. plat, základný plat6 4106 8607 200
 621000Poistné do Všzp320343360
 623 000Poistné do ostatných zdravotných poisťovní320343360
 625 001Príspevok na nemocenské poistenie9096105
 625002Na starobné poistenie8979601 008
 625003Na úrazové poistenie454850
 625004Na invalidné poistenie192206216
 625 005Na poistenie v nezamestnanosti646972
 625 007Na poistenie do rezervného fondu305325342
     
     
     
     
 633Materiál   
 633 004Prevádzkové stroje,prís.,zar.1 2001 2852 635
 633 006Všeobecný materiál1 1351 2101 270
 633 010Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky108116122
 633015Palivá ako zdroj energie320340360
     
     
 634Dopravné  
     
     
 635Rutinná a štandartná údržba  
 635 004Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky375400420
     
     
 637Služby  
 637004Všeobecné služby  
 637014Stravovanie1 6051 7101 795
 637 015Poistné657080
 637 016Prídel do sociálneho fondu190205215
     
     
     
05.1.1. Nakladanie s odpadmi15 13016 19016 990
 633Materiál   
 633 004Prevádzkové stroje,prístr.a zariadenia710760790
     
     
 634Dopravné  
 634 004Prepravné a prenájom dopr.prostr.160170180
 637Služby  
 637 004Všeoecné služby142601526016020
     
06.4.0 Verejné osvetlenie  6 1356 5706 900
 631Energie  
 632 001Elektrická energia5 8906 3006 615
     
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál200220230
     
  Služby  
     
     
     
 637Služby  
 637015Poistné455055
     
08.1.0.Rekreačné a šport.služby  1 1201 1951 250
 632Energie  
 632 001Elektrická energia650690720
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál100110115
 633015Palivá ako zdroj energie215230240
 634Dopravné  
 634003Poistenie 808590
 634004Prepravné a prenájom doprav.prostr.  
 637Služby  
 637015Poistné 758085
08.2.0.5..Knižnice  1 3101 3951 465
 632Energie  
 632001Elektrická energia720770810
 633004Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia  
 633 009Knihy,noviny,časopisy180190200
     
 637Služby  
 637015Poistné505050
 637027Odmeny mimoprac.pomeru360385405
     
     
     
     
     
     
     
08.3.0Vysielacie a vydavateľské služby  365385395
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál320340350
 637Služby  
 637012Poplatky a odvody /SOYA151515
 637015Poistné303030
08.4.0..Náboženské a iné spoloč.služby  9601 0151 055
 632Energie  
 632 001Elektrická energia220235245
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál320340350
 633015Palivá ako zdroj energie320340360
 637Služby  
 637015Poistné100100100
     
     
     
08.2.0.9.Ostatné kultúrne služby  10 48011 19511 745
 632Energie  
 632 001Elektrická energie4 8005 1405 400
 633Materiál  
 633004Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia220235245
 633006Všeobecný materiál320340360
 634Dopravné  
 634 004Prepravné a prenájom doprav.prostr.250270280
 635Rutinnáa štandardná údržba  
 635 002Výpočtovej techniky /inter.miest./150150150
 637Služby  
 637 002Konkurzy a súťaže4 2804 5804 810
 637 004Všeobecné služby100100100
 637 015Poistné360380400
     
     
     
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou  18 62319 95420 649
 610Mzdy,platy,služ.príjmy  
 611000Tarifný plat5 7006 1006 400
 612000Príplatky / tr,uč., za riadenia, osobný /2 1402 2902 400
 620Poistné  
 621 000Poistné do Všzp785840880
 625 001Na nemocenské poistenie110120125
 625 002Na starobné poistenie1 1001 1801 230
 625003Na úrazové poistenie556062
 625004Na invalidné poistenie235250264
 625005Na poistenie v nezamestnanosti788488
 625007Poistenie do rezervného fondu solidarity375400420
 627000Príspevok do doplnkových dôchod.poisťovní120120120
 623000Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní  
 632Energie,voda,komunikácie  
 632001Elektrická energia480051405300
 632003Poštovné služby a telekomunikačné služby350375390
     
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál860920960
 633004Prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia300350200
 633009Knihy,noviny 180195205
 633010Pracovný odev, obuv160170180
     
 634Dopravné  
 634004Prepravné a prenájom doprav.prostriedkov300320340
 637Služby  
 637014Stravovanie535570600
 637015Poistné130140140
 637016Povinný prídel do SF235250260
 642Transfery   
 642011odborovej organizácie758085
09.6.0.1.Školské stravovanie  9 41710 04510 511
 610Mzdy,platy,sl.príjmy  
 611 000Tarifný plat4 9205 2605 480
 620Poistné a príspevok do poisťovní  
 621000Príspevok do Všeobec.zdrav.poisťovne497526548
 625001Na nemocenské poistenie707578
 625002Na starobné poistenie695730770
 625003Na úrazové poistenie354040
 625004Na invalidné poistenie150156165
 625005Na poistenie v nezamestnanosti505355
 625007Na poisteniedo rezervného fondu solidarity235250260
 627007Príspevok do doplnkovýck dôchodkových poisťovní120120120
 632Energie  
 632001Elektrická energia750800840
 633Materiál  
 633006Všeobecný materiál350375395
 633010Pracovný odev,obuv758085
 633011Potraviny100120140
 637Služby  
 637001Školenia kurzy semináre303535
 637014 Závod.stravovanie zamest.320340360
 637014Stravovaie dotácia zo ŠR pre deti v HN750800840
 637015Poistné303030
 637016Prídel do SF145155165
 642Transfery   
 642011odborovej organizácie95100105
     
10 Sociálne zabezpečenie  550580610
 642Transfery jednotlivcom  
10.2.0.2642014Jednotlivcovi550580610
  Náklady na pohrebné sociál.odkáy  
     
     
     
     
     
     
Bežné výdavky spolu:  169 933182 140191 983
     
Kapitálové výdavky  201120122013
01.1.1 Výdavky verejnej správy    
 711 001   
 713 002Nákup pozemkov  
 716000Nákup výpočtovej techniky  
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť     
 714 004   
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť     
 721 006   
04.5.1.3 Správa a údržba ciest Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXX  
 717 002   
04.7.3 Cestovný ruch Výstavba chodníkov v obci  
 719 200   
05.1.0 Nakladanie s odpadmi Ostatné kapitálové výdavky XXXXXXXXX  
 717 001   
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami    
 716   
05.3.0 Znižovanie znečisťovania    
 717 001   
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná    
 717 001   
06.1.0 Rozvoj bývania    
 717 001   
 717 001Realizácia nových stavieb XXXXXXXX  
08.4.0.Náboženské a iné spol.služby Dom smútku, cintoríny    
 717 001 10   
 717 001 20Oplotenie cintorína  
 717 001 30Realizácia nových stavieb XXXXXXXX  
 717 001 40Realizácia nových stavieb XXXXXXXX  
08.2.0.9Dom kultúryRealizácia nových stavieb XXXXXXXX  
 717 002   
 723 002Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX  
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou     
     
 717 001 10Nákup prevádzk. strojov, prístr., zariadení, techniky a náradia  
 717 001 20Realizácia nových stavieb XXXXXXXX  
 717 002 10Realizácia nových stavieb XXXXXXXX  
 717 002 20 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXX  
Kapitálové výdavky spolu:    
     
Výdavkové finančné operácie   201120122013
01.7.0 Transakcie verejného dlhu    
     
 821 005 10Účasť na majetku  
 821 005 20Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.  
 821 005 30Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.  
     
Výdavkové finančné operácie     
     
Sumarizácia    
Bežné výdavky spolu    
Kapitálové výdavky spolu    
Výdavkové finančné operácie    
Rozpočtové výdavky spolu    
     
Bežné príjmy     
Kapitálové príjmy     
Príjmové finančné operácie    
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou    
Rozpočtové príjmy spolu    
Hospodárenie celkom    
      

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka