Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obce Sikenica

Návrh Územného plánu obce Sikenica

TEXTOVÁ ČASŤ

Obstarávateľ : Obec Zbrojníky zastupujúca Združenie obcí Hont
Spracovateľ : ateliér FENÍK – TURÁNYI – REHÁK ,
ul. Fraňa Mojtu č. 34, 949 01 NITRA
Autori : Ing. arch. Peter REHÁK
Ing. arch. Miroslav HRUŠOVSKÝ
Lokalita : k. ú. Veľký Pesek,Trhyňa
Stupeň dokumentácie : ÚPN - O
Dátum : september 2007

OBSAH :

A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY RIEŠENÉ V ÚP
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU
A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A STANOVISKOM K ZADANIU

A.2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ČLENENIE ÚZEMIA
A.2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
A.2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ
ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE
A.2.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY
DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
A.2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA
A.2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
A.2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A REKREÁCIE
A.2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
A.2.10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI
A.2.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
A.2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A.2.14. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
A.2.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
A.2.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSP.
PÔDNEHO FONDU
A.2.17. NÁVRH REGULÁCIE FUNKČNÉHO VYUŽITIA
A.2.18. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
A.2.19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

 

Nakoľko dokument je veľmi rozsiahly, uvádzame ho vo formáte pdf ako súbory na stiahnutie.

Po odkliku na ikonu súboru si môžete jednotlivé časti stiahnuť a prezerať.

Dokumenty sú chránené autorským zákonom a akékoľvek použitie dokumentov je protiprávne bez súhlasu autorov.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka