Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 10.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Nahradené: 3/2016

Obec Sikenica
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sikenica č. 3/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Obec Sikenica v súlade s ustanovením § 6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 29, § 36, , § 51, § 59, § 77, § 79 ods. 2, § 81, § 82 , § 83, § 98, § 98b § 99e ods. 9, § 99g a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

PRVÁ ČASŤ

§ 1 Základné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Sikenici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

r o z h o d l o,

že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“)

z a v á d z a

s účinnosťou od 1.1.2018 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Sikenica. 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sikenica. § 2 Druhy miestnych daní 1. Na území obce Sikenica sa zavádzajú tieto miestne dane: a) daň z nehnuteľností, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za predajné automaty, e) daň za nevýherné hracie prístroje 2. Obec zavádza miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej len, poplatok“).

DRUHÁ ČASŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 3 1. Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: a) daň z pozemkov, b) daň zo stavieb,

I. ODDIEL DAŇ Z POZEMKOV

§ 4 Základ dane

1. Obec Sikenica, ako správca dane(ďalej len ,,Obec Sikenica“) v súlade s ustanovením§ 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 ustanovuje na území obce Sikenica hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za. -lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a) Katastrálne územie Veľký Pesek 0,11 €/m² b) Katastrálne územie Trhyňa 0,11 €/m² Použije sa iba vtedy, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom § 5 Sadzba dane 1. Obec Sikenica v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre všetky pozemky na území obce Sikenica takto:
Druh pozemku Sadzba dane v % orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,55 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,55

II. ODDIEL DAŇ ZO STAVIEB

§ 6 Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnom území obce Sikenica sa určuje za každý aj začatý m² zastavanej plochy vo výške:
Druh stavby Sadzba dane v € a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,035

b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu 0,035 c) za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,099 c) za samostatne stojace garáže
0,132 e) za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,165 f) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,331 h) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 0,099 2.Obec Sikenica určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,03€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. . III. ODDIEL Spoločné ustanovenia pre dane z nehnuteľnosti § 7 Vyrubenie a platenie dane 1. Obec Sikenica ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať. § 8 Oslobodenie od dane a zníženie dane 1. Obec Sikenica ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov na: a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 2. Obec Sikenica ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb: - 100% na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím , držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie 3. Daňovníkom na poskytnutie oslobodenie dane v zmysle §9 ods.2 len o výšku prislúchajúcu na ich spoluvlastnícky podiel.


TRETIA ČASŤ DAŇ ZA PSA

§ 9 Sadzba dane

1. Obec Sikenica stanovuje sadzbu dane v eurách za jedného psa a kalendárny rok 5,00 €. Táto sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. § 10 Vznik a zánik daňovej povinnosti a platenie dane - Pri vzniku daňovej povinnosti dane za psa je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. - Ak daňovník podal daňové priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. - Obec Sikenica vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. - Obec Sikenica vyrubí daň rozhodnutím.

ŠTVRTÁ ČASŤ DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 11 Sadzba dane

1. Obec Sikenica určuje nasledovnú sadzbu dane nasledovne: - 2,00 €/deň pre účely ambulantného predaja potravinových výrobkov, ovocia zeleniny, kvetov textilné výrobky, obuv, drogériový tovar, domáce potreby, športové potreby, drobný tovar (darčekové a ozdobné predmety), kozmetika, hračky, nealkoholické nápoje) - 2,00 €/deň na poskytovanie ambulantných služieb(brúsenie nožov, nožníc, a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby,, čistenie peria) - 5,00 €/deň pre účely ambulantného predaja občerstvenia a pohostinskej činností s podávaním nealkoholických a alkoholických nápojov V prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa neuplatní sadzba dane pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností sadzba nasledovne a) 10, 00 €/deň pri predaji potravinových výrobkov, ovocia, zeleniny ,kvetov, textilných výrobkov, drogéria, obuv, domáce potraviny, športové potreby, drobný tovar(darčekové a ozdobné predmety), kozmetika hračky, knihy, obrazy, b) 10,00 €/deň pri poskytovaní služieb

c) 20,00 €/deň pri predaji teplých jedál, nealkoholické a alkoholické nápoje Za užívanie verejného priestranstva a) 1,00 €/deň pre palivá b) 1,00 €/deň pre stavbárske lešenia stavebný materiál, ostatné stavebné zariadenia c) 1,00 €/deň pre veľkoobjemové kontajnery Za užívanie verejného priestranstva a) 1,00 €/deň na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov b) 40,00 €/deň umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva c) 40,00 €/deň umiestnenie cirkusu a na umiestnenie pojazdného predajného zariadenia a zariadenie zo živými zvieratami
§ 12 Oznamovacia povinnosť 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer na užívanie verejného priestranstva a požiadať o súhlas k takémuto užívaniu Obec Sikenica v nasledujúcich termínoch: a) pri osobitnom užívaní verejného priestranstva: - na dobu kratšiu ako 14 dní - najneskôr 1 deň pred začatím užívania verejného priestranstva, - na dobu dlhšiu ako 14 dní - minimálne 15 dní pred začatím užívania verejného priestranstva, b) počas príležitostných trhov zriadených obcou na určenom verejnom priestranstve daňovník, ktorý sa dodatočne prihlási v mieste konania a nepodal vopred písomnú žiadosť na užívanie verejného priestranstva bude zapísaný do hromadnej žiadosti príležitostného trhu zamestnancom obce, c) pri skládkach najneskôr 2. deň po vzniku užívania verejného priestranstva.
2. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby). 3. Nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za neoprávnené osobitné užívanie verejného priestranstva. Za neoprávnené užívanie verejného priestranstva sa považuje aj užívanie verejného priestranstva pretrvávajúce po zrušení rozhodnutia, ktorým bolo povolené alebo ak uplynula doba, na ktorú bolo užívanie verejného priestranstva povolené. § 13 Oslobodenie od dane Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické aj právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

- akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely
- kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
-predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch
-akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa obec
-účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
-umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia rodinných domov na území obce na tri mesiace odkedy nastala skutočnosť.

PIATA ČASŤ DAŃ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 14 Sadzba dane

1. Obec Sikenica stanovuje sadzbu dane 100,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok § 15 Oznamovacia povinnosť a platenie dane 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Sikenica do 30 dní od začatia prevádzkovania predajných automatov. 2. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby) 3. Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných identifikačných údajov aj identifikačné údaje predajných automatov, ich počet, miesto ich prevádzkovania a deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov. Deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania predajných automatov musí preukázať vierohodným dokladom, ako je napríklad zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat prevádzkuje. § 16 Oslobodenie od dane 1. Od dane sú oslobodené predajné automaty na mlieko, mliečne výrobky a produkty zdravej výživy umiestnené v priestoroch škôl a školských zariadení a poľnohospodárskeho družstva.

ŠIESTA ČASŤ DAŃ ZA NEVÝHERNÉ ZA HRACIE PRÍSTROJE

§ 17 Sadzba dane


Obec Sikenica stanovuje sadzbu dane 100,00 € za nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. § 18 Oznamovacia povinnosť 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti Obci Sikenica do 30 dní od začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. 2. Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje daňovníka tj. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak je daňovníkom právnická osoba alebo podnikateľ – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby). 3. Daňovník v písomnom oznámení k daňovej povinnosti uvedie okrem vlastných identifikačných údajov aj údaje o nevýherných hracích prístrojoch t.j. ich počet, miesto ich prevádzkovania a deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Deň začatia resp. ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí preukázať vierohodným dokladom, ako je napríklad zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa predajný automat prevádzkuje.

SIEDMA ČASŤ POPLATOK

§ 19 Poplatník

1. Poplatníkom je: - Fyzická osoba, ktorá má v obci Sikenica trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. - Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Sikenica na iný účel ako na podnikanie - Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Sikenica na účel podnikania.
2. Ak má fyzická osoba v obci Sikenica súčasne trvalý a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. To isté sa vzťahuje na tieto osoby, ak užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie. § 20 Určenie poplatku 1. Obec Sikenica určuje poplatok na dobu jedného kalendárneho roka (ďalej len „zdaňovacie obdobie“). 2. Obec Sikenica určuje poplatok na zdaňovacie obdobie -ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať. -súčin sadzby poplatku ,počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide právnickú osobu alebo podnikateľa. 3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov zdaňovacom období je súčet - priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa č.. 582/2004 Z.z. § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu. § 21 Sadzba poplatku 1. Obec Sikenica ustanovuje sadzbu poplatku : -za komunálny odpad vo výške Fyzické aj právnické osoby 0,0083 € za osobu a kalendárny deň. -za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín od 1kg-do 500kg ročne sa poplatok nevyberá od 501kg a viac je vo výške 0,015€ za kg Obyvateľ má povinnosť uložiť drobný stavebný odpad na skládku Sikenica pričom poplatok musí uhradiť do pokladne Ocú Sikenica na základe vážneho lístka. § 22 Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 1. V prípade ak došlo u poplatníka k zmene už ohlásených údajov, tento je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. 2. Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z, je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov. 3. Ak viacero poplatníkov žije v jednej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníkov môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. § 23 Odpustenie poplatku 1. Obec Sikenica odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce.
2. Poplatník preukáže okolnosti každoročne podľa ods.1 hodnoverným dokladom (v prípade dokladov z cudziny preloženým do slovenského jazyka a overeným u notára), napr. Potvrdenie od zamestnávateľa , o štúdiu v zahraničí, fotokópiou víza, dokladom z iného obecného úradu o prihlásení k prechodnému pobytu a o zaplatení poplatku za KO, o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká pod. 3. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku. 4. Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady musí podať poplatník písomne na Obecnom úrade v Sikenica, Veľký Pesek č. 232, 937 01 Sikenica v lehote najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia § 24 Vrátenie poplatku 1. Obec Sikenica vráti pomernú časť poplatku poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti . Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú: - poplatník nesmie byť dlžníkom obce 2. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť poplatník doručí na Obecný úrad v Sikenici, Veľký Pesek č. 232, 937 01 Sikenica.

ÔSMA ČASŤ SPOLOČNE STANOVENIA

§ 25 Spôsob platenia miestnych daní a miestneho poplatku

1. Miestne dane a miestny poplatok môže daňovník alebo poplatník uhrádzať: a) bezhotovostným stykom (prevodným príkazom)na účet obce Sikenica: IBAN SK64 5600 0000 0071 1242 8003 b) poštovou poukážkou c) v hotovosti priamo do pokladne OcÚ Sikenica § 26 Kontrolná činnosť 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

a) hlavný kontrolór obce b) poslanci obecného zastupiteľstva c) poverení zamestnanci obecného úradu DEVIATA ČASŤ Záverečné ustanovenia 1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 obce Sikenica o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnený na úradnej tabuli obce Sikenica dňa 10.11.2017 2. Obecné zastupiteľstvo v Sikenici sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 14.12.2017, uznesením č. 72/2017 a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Sikenica č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


.................................
Július Maďar
starosta obce

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka