Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Trhový poriadok obce

Schválené: 13.11.2008

Vyhlásené: 29.10.2008

Účinnosť: 1.1.2009

VZN č. 12/2008
TRHOVÝ PORIADOK OBCE SIKENICA


Obecné zastupiteľstvo v Sikenici na základe ust. par. 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v y d á v a tento


T R H O V Ý P O R I A D O K

Časť I.


§ 1


1. Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaných službách na trhovom mieste, oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia.


Časť II.

 

§ 2


Trhové miesta na území obce sú:

A) TRHOVISKO
Kryté: vestibul kult. domu
Nekryté: priestranstvo pri kult. dome, potraviny Veľký Pesek a potraviny Trhyňa napredaj výrobkov a poskytovanie služieb


B) AMBULANTNÝ PREDAJ
V stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prednostných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve, podľa bodu (A).


Časť III.


§ 3

POVOLENIE NA ZRIADENIE TRHOVÉHO MIESTA


Povolenie na zriadenie trhového miesta s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovaných službách na trhovom miesta v y d á v a obec Sikenica

Na trhu môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) občania predávajúci vlastné výrobky v primeranom množstve
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, obdobie, predajný a prevádzkový čas sa dojedná s fyzickými a právnickými osobami podľa skutočností a dôležitosti z hľadiska obce.

 

 

§ 4

SPRÁVA TRHOVÉHO MIESTA


Správu trhového miesta, ktoré sú vo vlastníctve obce vykonáva obec


Časť IV.


§ 5

PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB


Na trhovom mieste sa smú predávať výrobky a poskytovať služby v súlade s právnou úpravou a s technickými a hygienickými normami.

Výrobky misa byť zdravotne nezávadné.

a) Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia, elektronickú pokladňu v súlade so zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov.
b) Tovar a výrobky je povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.
c) Predávajúci je povinný udržiavať trhové miesto v čistom stave a po skončení predaja ho za sebou upratať.
d) Predaj výrobkov a poskytované služby musia byť označené na viditeľnom mieste cenami.
e) Na prenosnom zariadení musí byť označenie: adresa, meno prevádzkovateľa, kde môže kupujúci po skončení príležitostného predaja reklamovať prípadné vady tovaru a výrobkov.
f) Dodržiavať tento trhový poriadok.

1. Na trhovom mieste je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky
b) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
c) tabak a tabakové výrobky
d) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
e) jedy, omamné a psychotropné látky
f) lieky
g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
h) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
i) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb

 

2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

3. Na trhových miestach sa môžu predávať potravinárske výrobky, ktoré určí obec po dohode s príslušnými orgánmi potravinového dozoru, a sú prílohou tohto trhového poriadku vo VZN obce.

4. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby a hračky sa môžu predávať na krytom trhovisku (kult. dom).

5. V obci sa ambulantne môžu predávať:
a) knihy, denná a periodická tlač
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d) balená a nebalená zmrzlina
e) ovocie a zelenina
f) kvetiny
g) žreby okamžitých lotérií, žrebových vecných lotérií

6. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného predpisu.

7. Na trhových miestach sa môžu poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) čistenie a oprava obuvi
e) kľúčové služby
f) a ďalšie, ktoré obec určí v dodatku VZN.

8. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste, preukaz totožnosti.
b) povolenie na užívanie trhového miesta a zaplatení predajnej plochy
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, podľa charakteru predávaného tovaru.
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov v primeranom množstve.
e) autorizovanú inšpekčnú knihu


Časť V.


§ 6

POPLATKY ZA PREDAJ A POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA TRHOVOM MIESTE


Predávajúci na trhových miestach sú povinní zaplatiť nasledovné trhové poplatky:
Za vyhlásenie v miestnom rozhlase jedna relácia 1,50 €
Za požitie plochy trhového miesta trhoviska               

krytého 5,00 €/hod
nekrytého 2,00 €

 

Časť VI.


§ 7

KONTROLA PREDAJA NA TRHOVOM MIESTE


1. Dozor nad dodržiavaním zákona, trhového poriadku a VZN v obci SIKENICA vykonávajúci:
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Obvodné úrady
c) Obec
ďalej len orgány dozoru.

2. Správca trhoviska kontroluje dodržiavanie trhového poriadku a predávajúci sa musí kontrolnému orgánu preukázať:
a) preukazom totožnosti
b) povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku
c) živnostenským oprávnením alebo iným podobným dokladom
d) dokladom o nadobudnutí tovaru
e) používaním registračnej pokladnice
f) autorizovanou inšpekčnou knihou
g) primeranosťou predaja vlastných výrobkov
h) udržiavaním poriadku, hygieny, čistoty počas predaja a pri poskytovaní služieb a po ich ukončení

3. V prípade porušovania jednotlivých ustanovení tohto trhového poriadku sú kontrolné orgány oprávnené:
a) môžu uložiť pokutu
od 1.659 € do 16.596 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinností
b) od 165 € do 16.596 € fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo predáva výrobky na trhovom mieste, na ktorých je predaj zakázaný, alebo, ktoré nie sú obcou určení na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, príležitostných trhoch, verejných priestoroch a mimo takto určených miest.

4. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.


Časť VII.


§ 8


SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 13.11.2008, platnosť nadobúda dňom 29.11.2008 a účinnosť od 1.januára 2009

2. Zároveň sa ruší VZN o trhovom poriadku schválené Obecným zastupiteľstvom v Sikenici dňa 28.8.1998.

 


                                                                                          Július Maďar
                                                                                         starosta obce


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka